لیست محصولات این تولید کننده مادران

شرکـت تولیـدی طبـی مـادران (سـهامی خـاص)، تولیــد کننــده انــواع سرجــی فیکــس، بانــد فیکـس، کاه جـراح و بیار،پدهـای بیارسـتانی، کاور کفش،انــواع ماســک ســه لایــه و دو لایــه، پیـش بنـد، روتختـی، رو بالشـتی، انـواع ملحفـه و محصولاتــی از ایــن قبیــل بــا کاربــرد یکبــار مــرف پزشــکی و بیارســتانی میباشــد. ایــن شرکــت عـلاوه بــر اراِیــه محصــولات مشروحــه ، انـواع پـک هـای جراحـی و عمومـی بیارسـتانی را بــه در خواســت مشــری تولیــد و عرضــه مینایــد.

شرکــت تولیــدی طبــی مــادران از ســال 1372بــا ثبــت در اداره ثبــت شرکــت هــای تهــران و دریافــت گواهـی فعالیـت صنعتــی و مجـوز بهداشـت فعالیـت خـود را شروع نمـود. سـپس محصـولات ایـن شرکـت بـا کسـب پروانـه بهرهبـرداری از وزارت صنایـع و پروانـه سـاخت از وزارت بهداشـت در شـهرک صنعتـی نصیرآبـاد (35کیلومـری جنـوب غربـی تهـران) بطـور رسـمی تولیـد و عرضـه گردیـد. بـا رونـق گرفـن تولیـد و فـروش محصـولات، بـه منظـور توسـعه کمـی و کیفـی کالا، ایـن شرکـت بـا اسـتقرار ماشـین آلات و تکنولـوژی روز دنیـا تحولـی نـو در تولیـد محصـولات خـود ایجـاد نمـود. بطوریکـه هـم اکنـون بعنـوان یکـی از مطـرح تریـن برندهـای موجــود ایــران فعالیــت میکنــد.

بیشتر
 • ماسک سه لایه پزشکی بند دار مادران
  235,000 تومان

  شرکت مادران برای خرید شرط سنگین خرید نقدی گذاشته است و ما از کادر درمان و عزیزانی که تاکنون از ما این محصول را تهیه می کردند بابت غیر موجود بودن این محصول عذرخواهی میکنیم. ماسک پرستاری پرسی گره ای بند دار تولید برند مادران یک بار مصرف تولید شده از بهترین منسوج نبافته و بدون حساسیت در بسته بندی...

  235,000 تومان
  ناموجود
  رنگ های موجود: 
  خرید محصول